europese unie logo efro logo
facebook instagram linkedin youtube youtube
localeschooser NL

Artikel 1. Identiteit van To Walk Again

Rechtsvorm: vereniging zonder winstoogmerk

Benaming: To Walk Again vzw Zetel: Nederrij 133 2200 Herentals
KBO nummer: 0862 179 352
Telefoonnummer: 014/24.65.55
Hyperlink Website: https://towalkagain.be
E-mailadres: info@towalkagain.be

 

Artikel 2. Definities

2.1. “Evenementen”: de door To Walk Again georganiseerde en aangeboden sportkampen, sportdagen, workshops, evenementen zoals beschreven op de Website;

2.2. “Klant”: elke natuurlijke of rechtspersoon, al dan niet consument, die op enigerlei wijze gebruikmaakt van de Website en/of de eraan verbonden diensten of zich inschrijft voor en/of deelneemt aan een Evenement.

2.3. “Overeenkomst”: een overeenkomst, samen met de daaraan gehechte bijlagen en huidige algemene voorwaarden die er integraal deel van uitmaken, die tussen To Walk Again en de Klant wordt gesloten in het kader van de organisatie en verkoop van Evenementen.

2.4. “Website”: de website beschikbaar op het adres www.towalkagain.be, www.debloesemwalk.be, www.runtowalkagain.be, www.nighttowalkagain.be uitgebaat door en eigendom van To Walk Again.

Artikel 3. Toepasselijkheid van huidige algemene voorwaarden

3.1 Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen en onverminderd de toepasselijkheid van eventuele bijzondere voorwaarden van To Walk Again, zijn huidige algemene voorwaarden exclusief van toepassing op elke Overeenkomst die tussen To Walk Again en de Klant wordt afgesloten, met als voorwerp een sportkamp, een sportdag, een workshop, een birthday (verjaardagsfeestje) of event.

3.2. Elke inschrijving, boeking, reservatie of betaling houdt de uitdrukkelijke, onvoorwaardelijke en onherroepelijke aanvaarding in, zonder enig voorbehoud, van deze algemene voorwaarden door de Klant, dewelke wordt geacht kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden houden het volledige akkoord in tussen To Walk Again en de Klant in verband met het voorwerp waarop zij betrekking hebben en vervangen elke voorafgaande mondelinge of schriftelijke afspraak in dit verband. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene of bijzondere voorwaarden van de Klant. De eventuele ongeldigheid en/of nietigheid van een bepaling van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid en/of afdwingbaarheid van alle andere vermelde bepalingen.

3.3. Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen onder de rubriek “Algemene Voorwaarden” op de Website. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar de Klant kennis kan nemen van de algemene voorwaarden langs elektronische weg en dat zij op verzoek van de Klant langs elektronische weg.

3.4. To Walk Again kan de bepalingen van deze algemene voorwaarden steeds eenzijdig wijzigen. Wijzigingen zullen worden aangekondigd op de Website en/of via elektronische weg. Elke inschrijving, bestelling of betaling zal onderworpen zijn aan de versie van de algemene voorwaarden die van toepassing is op het moment van de aanvaarding of bevestiging To Walk Again van de inschrijving, boeking of reservatie. Blijvend gebruik van de Website zal worden beschouwd als aanvaarding van de nieuwe algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden werden het laatst gewijzigd op 10/02/2021.

3.5. Deze algemene voorwaarden gelden onverminderd de eventuele toepassing van dwingende wetsbepalingen ter bescherming van consumenten.

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst

4.1. De Overeenkomst wordt afgesloten in het Nederlands. Door in te schrijven voor één van de Evenementen en deze algemene voorwaarden goed te keuren, bevestigt de Klant dat de Nederlandse taal voor hem begrijpelijk, duidelijk en ondubbelzinnig is.

4.2. In artikel 5 hieronder worden de verschillende technische stappen beschreven om tot sluiting van de Overeenkomst te komen.

Artikel 5. Inschrijving – boeking -reservatie

5.1. Enkel inschrijvingen, boekingen of reservaties voor Evenementen via de Website worden geregistreerd. Voor de inschrijving, boeking of reservatie van een Evenement komt de Klant via de Website op een pagina met een inschrijvingsformulier waar hij zijn persoonsgegevens kan invullen. De klant verklaart hierbij op het moment van inschrijving min. 18 jaar te zijn of de toestemming van zijn wettelijke voogd te hebben om zich in te schrijven voor het evenement.

De inschrijving is slechts geldig indien het inschrijvingsformulier volledig en naar waarheid is ingevuld, het inschrijvingsgeld en betaling voor extra’s volledig is voldaan en deze algemene voorwaarden zijn aanvaard.

5.2. De Klant dient de algemene voorwaarden te aanvaarden door de checkbox met vermelding “Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden.” aan te vinken met de mogelijkheid om deze na te lezen en op te slaan via een hyperlink met de tekst “algemene voorwaarden” naar een pagina met de algemene voorwaarden.

5.3. Na inschrijving, boeking of reservatie krijgt de Klant via elektronische weg een e-mail van To Walk Again.

5.4. De Klant beschikt over een termijn van 14 dagen na ontvangst van de e-mail met bevestiging om de inschrijving, boeking of reservatie zonder opgave van redenen doch schriftelijk kosteloos te herroepen of te wijzigen. In geval echter het tijdstip van vertrek/aanvang en/of de startdatum van het Evenement zich bevindt binnen voormelde termijn van 14 dagen na inschrijving, boeking of reservatie, kan de Klant niet herroepen of wijzigen. Onverminderd de bepalingen inzake annulatie.

 

Artikel 6. Prijzen en betaling

6.1. De op de Website aangegeven prijzen zijn inclusief BTW en staan vermeld in euro. Het aanbod en de prijs zijn geldig op de dag waarop de Website wordt bezocht en/of de inschrijving, boeking of reservatie wordt geplaatst. Aanbod en prijs kunnen vóór het plaatsen van inschrijving, boeking of reservatie ten allen tijde worden gewijzigd door To Walk Again.

6.2. Het totale bedrag dat de Klant verschuldigd is, wordt steeds vermeld op de (web)pagina bij de bevestiging van de inschrijving, boeking of reservatie. Elke extra betaling bovenop de overeengekomen vergoeding vereist de uitdrukkelijke toestemming van de Klant vóór de bevestiging van inschrijving, boeking of reservatie.

6.3. Uiterlijk vijf kalenderdagen na bevestiging van de inschrijving, boeking of reservatie door de Klant via de Website, zal de Klant via elektronische weg een bevestiging ontvangen van To Walk Again.

6.4. Behoudens uitdrukkelijk en voorafgaandelijk anders overeengekomen en onverminderd de bepalingen van Titels II en III en IV van huidige algemene voorwaarden, zijn alle facturen/besetellingen van To Walk Again betaalbaar uiterlijk binnen de veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum. Indien de Klant uit meerdere personen (natuurlijk en/of rechtspersonen) bestaat, zijn deze hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot de betalingen waartoe deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst hen verplicht. Een door de Klant geprotesteerde factuur dient op straffe van verval binnen de veertien (14) kalenderdagen per aangetekend schrijven ter kennis gebracht te worden van To Walk Again, met de reden(en) van protest. Bij gebrek aan integrale en tijdige betaling van één of meerdere facturen, heeft To Walk Again van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling (i) recht op de betaling van moratoire interesten aan een conventionele interestvoet van 10% per jaar op het onbetaalde factuurbedrag, aan de interestvoet voorzien in artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 op de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, vanaf de vervaldatum van iedere factuur tot op de datum van volledige betaling en (ii) recht op de betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het onbetaalde factuurbedrag met een minimum van 40,00 EUR en dit telkens onverminderd het recht van To Walk Again een hogere vergoeding te eisen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. In geval de Klant een consument is en To Walk Again in gebreke blijft om tijdig bepaalde sommen aan de Klant (terug) te betalen, kan deze in toepassing van artikel VI.83, 17° WER aanspraak maken op een eenzelfde vergoeding als deze bepaald hierboven (nalatigheidsinteresten en schadevergoeding aan 10%) Bij gebrek aan betaling door de Klant op de datum van opeisbaarheid van één of meer facturen, worden alle openstaande maar nog niet opeisbare facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling lastens de Klant opeisbaar.

6.5. Na ontvangst van integrale betaling door de Klant ontvangt de Klant via elektronische weg een definitieve bevestiging van To Walk Again.

Artikel 7. Intellectuele eigendom

7.1. De inhoud van de Website, waaronder maar niet beperkt tot alle teksten, afbeeldingen, logo’s, merken, modellen, grafieken, tabellen, schema’s, recepten, videobestanden, geluidsbestanden, HTML-codes, databanken, software, de vormgeving of enige andere creatie, inhoud of informatie verbonden aan de Website, behoort tot de exclusieve intellectuele eigendom van To Walk Again of haar licentiegevers en mag slechts gereproduceerd worden of meegedeeld worden aan het publiek na uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van To Walk Again of haar licentiegevers.

7.2. Niets in deze algemene voorwaarden kan worden geïnterpreteerd als zijnde een overdracht of licentie van de intellectuele eigendomsrechten m.b.t. de Website aan de Klant.

Artikel 8. Klachten

8.1 Opmerkingen dienen ingediend te worden via één van in de aanhef vermelde kanalen.  To Walk Again zal steeds in alle redelijkheid proberen om elke opmerking te behandelen en dit binnen de 10 dagen na ontvangst via één van bovenvermelde kanalen.  Indien dit niet lukt, zal dit eveneens aan de deelnemer worden gemeld en een alternatief tijdsverloop worden voorgesteld.    

Artikel 9. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbanken

9.1 Op deze algemene voorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Ingeval van geschillen m.b.t. deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend de rechtbanken van het rechtsgebied van de zetel van To Walk Again bevoegd.

Artikel 10. Persoonsgegevens en intellectuele eigendomsrechten

10.1 Alle informatie van de deelnemers is bestemd voor To Walk Again.  To Walk Again en haar partners zullen deze gegevens gebruiken voor de deelname van het Event alsook voor marketing en communicatiedoeleinden.  De Algemene Verordening Gegevensverwerking 2016/679 van 27 april 2016 i.v.m. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. gegevensverwerking, voorziet het toegangsrecht tot de gegevens en het verbeteren ervan.  De deelnemer kan te allen tijde vragen om verbetering van zijn persoonsgegevens, via de contactgegevens opgenomen in deze algemene voorwaarden.

Door uw deelname aan het event verklaart u zich akkoord met een eventueel gebruik van uw gegevens, foto of portretrecht in druk, film, video e.a. voor promotionele doeleinden van To Walk Again en haar events, zonder hiervoor een vergoeding te claimen.

De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat er gebruik kan worden gemaakt van technieken die het mogelijk maken om op ieder gewenst moment zijn/haar precieze locatie te achterhalen door het opvangen van signalen van de chip, opgenomen in het bewijs van deelname dat de deelnemer draagt. De deelnemer verleent de toestemming aan To Walk Again om deze informatie openbaar te maken, zodat deze door iedereen kan worden gezien.

De deelnemer verleent toestemming aan To Walk Again zijn locatie realtime te volgen (live tracking) op een wijze als hiervoor omschreven, om deze gegevens op te nemen in een bestand, te verstrekken aan derden en te publiceren via internet, via social media en via mobiele applicaties.

Artikel 11.            Afgelasting van het evenement – overmacht – aansprakelijkheid

11.1 To Walk Agian is op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk voor: - de kwaliteit, volledigheid, juistheid, geschiktheid, beschikbaarheid of vorm van de inhoud van de Website of op andere (externe) websites waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks op de Website wordt verwezen; To Walk Again is enkel aansprakelijk voor een aan haar toerekenbare tekortkoming, voor zover deze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk werd uitgesloten of beperkt in deze algemene voorwaarden. De totale aansprakelijkheid van To Walk Again is in elk geval beperkt tot vergoeding van de directe schade (met uitsluiting van indirecte schade) en kan nooit hoger zijn dan de waarde van de geleverde dienst, zijnde het inschrijvingsgeld.

Aansprakelijkheid in geval van overmacht is uitgesloten. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid buiten de wil van To Walk Again om, die haar (zelfs tijdelijk) verhindert haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk uit te voeren. Hieronder wordt onder meer begrepen (niet limitatief), niet of niet-tijdige levering of fouten van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, instructies, beslissingen of interventies van welke aard dan ook vanwege openbare, administratieve of regelgevende diensten (“fait du Prince”), terrorisme of dreiging met terreur, weersomstandigheden (zoals extreme hitte, onweer, storm, rukwinden, overstromingen, enz.), brand, oproer, oorlog of oorlogsdreiging, opstand, epidemie, pandemie (zoals COVID-19), staat van quarantaine, storingen in een (telecommunicatie) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen, onlusten op de openbare weg, blokkades, stakingen of lock-outs, demonstraties en andere verstorende ongeregeldheden.

Gevallen van overmacht geven geen recht op enige terugbetaling van het inschrijvingsgeld of andere vorm van schadevergoeding.

11.2 COVID-19

COVID-19 is een uiterst besmettelijke ziekte die kan leiden tot ernstige ziekte en overlijden. Een inherent risico op blootstelling aan COVID-19 bestaat op elke openbare plaats waar mensen aanwezig zijn. Aanwezigheid op het evenement is volledig vrijwillig en op eigen risico van de deelnemer, en houdt aanvaarding in van de risico’s met betrekking tot blootstelling aan COVID-19. De organisator is niet aansprakelijk ingeval van het oplopen van besmetting door COVID-19.

Ingeval de organisator het evenement niet kan laten doorgaan als gevolg van epidemie of pandemie (zoals COVID-19 en eventuele nieuwe uitbraken hiervan) en/of dringende overheidsmaatregelen (“overmacht”), zal de inschrijving automatisch overgedragen worden naar de nieuwe datum of naar de volgende editie van het evenement.

11.3 Afgelasting

Bij afgelasting van het evenement door To Walk Again, buiten de gevallen van overmacht, zullen de tickets omgeruild worden tegen tickets voor een nieuwe/volgende editie van het evenement of een ander evenement van To Walk Again . Eventuele andere gemaakte kosten in verband met het evenement, zoals service- en administratiekosten en eventuele extra’s (zoals o.a. merchandising, T-shirts, trainingsschema, goede doel,…), zullen niet worden terugbetaald.

 

12. Aanbevelingen gezond & veilig sporten en COVID-19

12.1 Deelnemen vereist een goede gezondheid en een goede conditionele voorbereiding. De klant verklaart te voldoen aan deze voorwaarde.

To Walk Again heeft de nodige gezondheids- en veiligheidsmaatregelen. De klant verklaart de van kracht zijnde maatregelen, welke op elk ogenblik door de organisator aangepast kunnen worden aan de omstandigheden en alsdan geldende regels, strikt te zullen opvolgen.

De klant wordt aanbevolen om niet aan het evenement deel te nemen ingeval van symptomen die op COVID-19 kunnen wijzen, zoals een grieperig gevoel, koorts, hoesten, kortademigheid, neusloop of ongewone vermoeidheid.

13. Geldigheid clausules

Indien één of enkele artikels van deze voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de voorwaarden.