Current Size: 100%

Participatiedecreet

TO WALK AGAIN KRIJGT SUBSIDIE VOOR VERHOGING PARTICIPATIE VAN MENSEN MET EEN HANDICAP 

Sporten is gezond voor iedereen maar niet iedereen kan even makkelijk aan sport doen. Sinds 2003 wil To Walk Again van stichter Marc Herremans de povere bewegingsgraad van mensen met een fysieke beperking opkrikken. Voor de organisatie van een veelzijdig, laagdrempelig aanbod van specifieke sportinitiaties en gerichte vormingssessies krijgt de vzw van 2011 tot en met 2015 de financiële steun van de Vlaamse overheid. De ondersteuning kadert binnen het participatiedecreet.

Het participatiedecreet - voluit het decreet houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter

 

bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport- beoogt de ondersteuning, verrijking en versterking van de participatie in het cultuur-, jeugd- en sportbeleid. Het is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

  1. Het participatiedecreet werkt aanvullend en ondersteunend voor de sectoraal georganiseerde decreten en beleidsvoering in de domeinen cultuur, jeugd en sport.
  2. Het participatiedecreet werkt sectoroverschrijdend en zal zich niet beperken tot ofwel het cultuur-, ofwel het jeugd-, ofwel het sportbeleid.
  3. Het participatiedecreet biedt een combinatie van ondersteuningsmaatregelen, waarin vervat het structureel inbedden van de beleidsaandacht voor een aantal specifieke doelgroepen, de verankering van enkele specifieke en sectoroverschrijdende participatie-instellingen en het creëren van een subsidiekader voor vernieuwing rond participatie.
  4. Het participatiedecreet is een mix van structurele en projectmatige ondersteuning, van initiatieven gericht op de participatie van een breed publiek en van bepaalde kansengroepen, van bestaande maatregelen en nieuwe initiatieven, van subsidies voor publieke en particuliere initiatieven, ...

De diverse maatregelen kunnen evenwel aan twee centrale kapstokken worden opgehangen.

 

Het participatiedecreet wil op vele manieren een nieuwe hefboom zijn voor meer gemeenschapsvorming en voor meer kansen voor het brede publiek in de samenleving om van cultuur, jeugdwerk en sport te kunnen proeven. Daarvoor zijn er verschillende acties: de verankering van communicatie en sensibilisatie over cultuur, jeugdwerk en sport, de dynamisering van de culturele manifestaties, de ondersteuning van grote evenementen, de waardering van hobbyverenigingen, ...

Daarnaast wil het participatiedecreet een stevige partner zijn voor kansengroepen. Voor de kansengroepen zijn er een aantal specifieke acties. De algemene projectenregeling wil goede, vernieuwende projecten zien geboren worden die inzetten op deze kansengroepen.

Er komt een stevige investering om via lokale netwerken van plaatselijke armoedeverenigingen, OCMW’s en de gemeentelijke diensten de participatie bij personen in armoede te stimuleren. Er komt een nieuwe participatie-instelling die het participatiebeleid voor kansengroepen mee aanwakkert. Er komen extra kansen voor bepaalde kansengroepen om elkaar via praktijkgerichte, laagdrempelige educatie te ontmoeten en van vorming te proeven.

Belangrijk is om steeds voor ogen te houden dat dit een flankerend en stimulerend decreet wil zijn. In tegenstelling tot de meeste andere decreten regelt het participatiedecreet dus niet een specifieke sector (zoals het decreet op de jeugdverblijfcentra) of een gerichte en afgebakende vorm van ondersteuning (zoals het decreet op het lokaal jeugdbeleid). Dit decreet is een bescheiden flankeerder: het staat aan de kant en probeert zijn rol te spelen om wat er zich in de verschillende sectoren ontwikkelt, te versterken en te verbeteren. Tegelijk is het een stimuleerder: het wil aanwakkeren, nieuwe methodes en verrassende samenwerkingen mogelijk maken,... Tegelijk betekent dit dat elk domein, elke sector, elk decreet binnen cultuur, jeugdwerk en sport vandaag al zijn eigen participatiedoelstellingen en –inspanningen kent. Die blijven ook morgen overeind. Het participatiedecreet wil deze niet opzuigen of inkapselen. Integendeel.

De vzw is de overheid heel erkentelijk voor de financiële ondersteuning in haar missie. Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege: "To Walk Again heeft in haar zevenjarig bestaan al een hele weg afgelegd, van fondsenwerver tot een organisatie die actief bewegingsarmoede bij personen met een handicap aanpakt. Bovendien dragen we op deze wijze bij tot het halen van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen uit het Actieplan Voeding en Beweging dat door de minister van Welzijn wordt getrokken."

Download hier de aanvraag voor laagdrempelige vormingsinitiatieven

© 2018 To walk again vzw
Un site par sporta.be